အိမ်သုံးသုံးစုတ်ယူစက်

  • Aspirator Averlast-25B

    Aspirator Averlast-25B

    AngelBiss ခရီးဆောင်စုတ်ယူနိုင်သောစက်ကိုအိမ်စောင့်ရှောက်မှုတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ စက်သည်အရွယ်သေးငယ်။ အလွန်ပေါ့ပါးသည်။ ထိုအရာသည်ရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူစွာလည်ပတ်စေသည်။
  • Aspirator Averlast 20

    Aspirator Averlast 20

    AngelBiss ခရီးဆောင်စုတ်ယူနိုင်သောစက်ကိုအိမ်စောင့်ရှောက်မှုတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ စက်သည်အရွယ်သေးငယ်။ အလွန်ပေါ့ပါးသည်။ ထိုအရာသည်ရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူစွာလည်ပတ်စေသည်။